Blog

Cover Image

Kto może reprezentować Cię przed fiskusem i ZUS-em?

Życie pisze różne scenariusze. Niekiedy może się zdarzyć, że zwykły podatnik lub przedsiębiorca nie będzie miał możliwości wykonywać nawet podstawowych czynności związanych z rozliczaniem się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wyznaczenie pełnomocnika, który będzie pełnił funkcję reprezentacyjną. Kto może zostać upoważniony do takich działań? I jakie kompetencje wiążą się z określonym pełnomocnictwem? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Kto może być pełnomocnikiem w sprawach podatkowych?

Zgodnie z polskim prawem pełnomocnikiem do spraw podatkowych może być jedynie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wyklucza to oczywiście osoby niepełnoletnie, a także osoby ubezwłasnowolnione. Dodatkowo takim pomocnikiem nie może być ogólnie sformułowany podmiot, taki jak np. biuro rachunkowe. W grę wchodzi jedynie konkretna osoba, czyli pracownik danego biura, który posiada odpowiednią wiedzę z zakresu planowanych działań. Pełnomocnikiem może być także adwokat, radca prawny, czy doradca podatkowy.

Co warto wiedzieć o udzielaniu pełnomocnictwa?

Udzielając pozwolenia wybranej osobie należy pamiętać, że występują cztery rodzaje pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Oto one:

 • Pełnomocnictwo ogólne, czyli najbardziej rozbudowany rodzaj pełnomocnictwa, który dotyczy niemal wszystkich spraw związanych z rozliczaniem się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Ten rodzaj obejmuje m.in. wszystkie sprawy podatkowe, reprezentowanie w czasie kontroli,  a także konsultacje ze wszystkim organami podatkowymi. 
 • Pełnomocnictwo szczególne, dotyczące wybranej, konkretnej sprawy, która musi zostać wyraźnie wskazana we wniosku.
 • Pełnomocnictwo do doręczeń w sprawach podatkowych, które jest wykorzystywane, gdy przedsiębiorca zmienił adres zamieszkania lub stałego pobytu na adres w państwie poza Unią Europejską, a także jeśli strona postępowania, czyli przedsiębiorca nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, a konieczne jest odbieranie doręczeń.
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, które umożliwia podpisywanie deklaracji, takich jak PIT, czy deklaracja VAT. Pełnomocnictwo to może być stosowane samodzielnie lub jako uzupełnienie do pełnomocnictwa ogólnego.

Szczególne rodzaje pełnomocnictwa 

Dodatkowo istnieją specjalne rodzaje pełnomocnictwa, które są wykorzystywane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Pierwszym z nich to przedstawiciel podatkowy VAT, ustanawiany przez firmę zagraniczną, która nie ma siedziby na terenie Unii Europejskiej, a która w Polsce wykonuje czynności czynnego podatnika podatku VAT.

Przedstawicielem podatkowym w sprawach VAT może być firma, która:

 • ma siedzibę w Polsce,
 • jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT,
 • jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego,
 • przez ostatnie dwa lata firma lub jej wspólnicy nie zalegali z wpłatami poszczególnych podatków.

Kolejnym rodzajem jest przedstawiciel podatkowy w sprawach celnych, którego rolę może pełnić agencja celna, dokonująca odprawy celnej. Aby było to możliwe musi: 

 • być zarejestrowana w Polsce w systemie VAT-UE,
 • podać polski numer VAT-UE i analogiczny numer swojego mocodawcy przyznany mu w innym państwie Unii Europejskiej.

Warto wspomnieć także o przedstawicielu podatkowym w sprawach akcyzy. Może nim być wyłącznie firma:

 • która jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • która nie posiada zaległości związanych z cłem i podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne,
 • której działalnością kierują osoby nieskazane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
Wróć

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław

<--