Oferta

Badanie sprawozdań finansowych

Zasady dotyczące badania sprawozdań finansowych określa art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Takie badanie wykonuje osoba do tego uprawniona – Biegły Rewident. W związku z tym w sprawie badań sprawozdań finansowych prosimy o kontakt do Pana Jerzego Lachuta (tel. +48 608 595 758).

Cel badania sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego jest uwiarygodnienie informacji, czy takie sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości, czy jest wolne od uchybień oraz czy adekwatnie przedstawia sytuację majątkową i finansową organizacji wraz z wynikami finansowymi badanej jednostki.

Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdań?

Zgodnie z ustawą, rocznemu badaniu przeprowadzonemu przez Biegłego Rewidenta muszą poddać się między innymi grupy kapitałowe i podmioty kontynuujące działalność.
 • Banki
 • SKOK-i
 • Fundusze
 • Krajowe instytucje płatnicze
 • Jednostki sporządzone zgodnie z MSR
 • Spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji)
 • Każda inna jednostka, która:
  • sporządziła w ubiegłym roku sprawozdanie finansowe,
  • zatrudnia więcej niż 50 osób, a suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w PLN co najmniej 2 500 000 euro, a przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w PLN co najmniej 5 000 000 euro.
 • Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących oraz spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie.

Badanie sprawozdań finansowych

W sprawie badań sprawozdań finansowych prosimy o kontakt do Pana Jerzego Lachuta nr tel. +48 608 595 758

Biegli S&S - Biuro usług księgowych i badania bilansów
Joanna Gadomska

ul. Grabiszyńska 163
53-437 Wrocław